Programi

PROJEKT-PROGRAMI I AGJENCISË SË MIGRACIONIT PËR VITIN 2012

Në pajtim me kompetencat ligjore të Agjencisë së Migracionit, Programi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Konkluzat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë prej 5 shtatorit të vitit 2006 dhe Rezoluta për politikën e migrimit të Republikës së Maqedonisë dhe Profili i migrimit për vitin 2009-2014 i Republikës së Maqedonisë, që janë paraparë në Plan Strategjik nr. 03-808/2 nga 26.09.2011 të Agjencisë së Migracionit, i cili paraqet plan afatmesëm të aktiviteteve me prioritete të caktuara.

Plani Strategjik i Agjencisë së Migracionit do të realizohet nëpërmjet pesë (5) grupeve për aktivitetet të paraparë në Programin e veçantë për punë, me aktivitete konkrete të cilët do të jenë në kompetencë të seksioneve organizuese të caktuara nga Agjencioni dhe detyrat obligative për nëpunësit shtetëro dhe afatet për kryerjen e tyre.

 

 1. Ri-integrimin e mërgimtarëve nga Maqedonia:

 

 1. Mbajtja e lidhjeve sistematik për komunikim të vazhdueshëm me njësitë e vetëqeverisjes lokale me telefon, post dhe me vizita të drejtpërdrejta:

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike dhe seksioni për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: – Udhëheqësi i seksionit për çështje ekonomike;

-Udhëheqësi i seksionit për komunikim dhe bashkëpunim operativ me mërgatën dhe

-Këshilltari për çështje ekonomike

Afati:  në vazhdimësi

 

 1. Azhurnimi dhe rregullimi i informatave për potencialet ekonomikeme degët e caktuara ekonomike në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe për investimin e mërgimtarëve nga ato komuna

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike dhe Seksioni për komunikim dhe bashkëpunim operativ me mërgatën;

-Udhëheqës i seksionit për komunikim dhe operative

-Këshilltari për çështje ekonomike dhe

-Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia

-Afati: në vazhdimësi

 

 1. Informimi i mërgimtarëve nga Maqedonia, për të gjitha informatat e mbledhura për potencialet ekonomike në RM, me degët e caktuara ekonomike, në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale drejtpërdrejtë dhe me nëpërmjet ueb faqes Ekonomia, si dhe me anë të dërgesës të bartjes digjitale në medium (degëve ekonomike dhe qyteteve).

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike  dhe ri-integrimin e mërgimtarëve dhe Seksioni për informim

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe Këshilltari për çështje ekonomike dhe Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia, ndërsa për punët teknike,  Këshilltari për informim

Afat: në vazhdimësi

 

 1. Kontakte me mërgimtarët dhe për dhënien e ndihmës teknike dhe profesionale në proces të investimit në kapacitet ekonomike në Vend, si dhe udhëzimi i mërgimtarëve deri te institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë për zgjidhjen e pyetjeve dhe nevojave të tyre.

 

Bartës: Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme

Përgjegjës:-Udhëheqësi i Seksionit për çështje juridike dhe të përgjithshme;

-Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike dhe

-Këshilltarë për çështje ekonomike

-Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia

-Bashkëpunëtor i ri për çështje juridike.

-Afati: në vazhdimësi, në varshmëri nga interesi i paraqitur

 

 1. Formimi i trupit kordinues nga biznismenët e riatdhesuar që investuan në Maqedoni.

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike dhe Seksioni për komunikim dhe bashkëpunim operativ me mërgatën.

Përgjegjës: – Udhëheqësi i Seksionit  për çështje ekonomike;

-Udhëheqës i seksionit për komunikim dhe operativ në bashkëpunim me mërgatën

-Këshilltari për çështje ekonomike dhe

-Referenti  i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia,

-Afati: në vazhdimësi,

 

 1. Përpunimi i hollësishëm i profileve të bizneset që janë pronë e mërgimtarëve nga Maqedonia në vendet ku jetojnë dhe në Republikën e Maqedonisë.

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike

Përgjegjës: – Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike

-Këshilltar për çështje ekonomike dhe

-Bashkëpuntor më i ri për çështje juridike.

-Referent i pavarur për pranim, rregullim dhe evidentim të dokumentacionit, referent më i ri, për evidentim dhe dokumentim

Afati: në vazhdimësi, të përpunohen 5 kompani në muaj

 

 1. Komunikim i vazhdueshëm me biznismenët mërgimtarë nga Maqedonia, mbledhja e informatave dhe azhurimi i vazhdueshëm i adresarit të biznismenëve mërgimtarë nga Maqedonia, menaxhuesit dhe ndërmarrjet nga mërgata (me përcjellje digjitale në medium, në formë të shkruara dhe në faqen e veçantë të AM).

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike në bashkëpunim me Seksioni  për komunikim operativ me mërgatën, Këshilltari për çështje ekonomike

Përgjegjës: -Udhëheqës i Seksionit për çështje ekonomike,

-Udhëheqës i Seksionit për operativin dhe bashkëpunim me mërgimtarët nga SHBA dhe Kanada.

-Këshilltari për çështje ekonomike (Evropë)

-Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia (Australi)

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Përgatitje për mbajtjen e biznes forumit në Republikën e Maqedonisë në vitin 2012, në mes biznismenëve mërgimtarë nga SHBA dhe Kanada, Australia dhe Evropë dhe biznismenëve nga RM, me pjesmarrjen e tyre të drejtpërdrejt (përgatitja e listës që do të marrin pjesë, gjetja e hapsirës, caktimi i teminit të mbajtjes së forumit dhe aktivitete tjera në lidhje me pregatitjen.

 

Bartës: Agjencia e Migracionit në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë

Përgjegjës:- Udhëheqësi  i sektorit  për çështje juridike dhe ekonomike,

-Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike;

-Udhëheqës i seksionit për bashkëpunim operativ në bashkëpunim me mërgatën

-Këshilltari për çështje ekonomike

-Këshilltari për informim dhe

-Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia

Afati: Me pregatitjen të fillohet prej janarit të vitit 2012.

 

 1. Promovimi i bartjes digjitale Investoni në Maqedoni në Republikën e Maqedonisë, në ato vende ku jetojnë mërgimtarët dhe në internet.

 

Bartës: Drejtori dhe Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme dhe

-Përgjegjës i sektorit për çëshjte juridike dhe

-Udhëheqës i Seksionit për çëshjte ekonomike

 

 1. Promovimi i bartjes digjitale në medium për prezantimin e degëve ekonomike në Republikën e Maqedonisë dhe për njësitë e vetëqeverisjes lokale në veçanti në Republikën e Maqedonisë dhe në vendet ku jetojnë mërgimtarët si dhe në internet.

 

Bartës: Sektori për çështje ekonomike dhe të përgjithsme dhe Sektori për avancimin e lidhjeve me mërgatën

Përgjegjës: – Udhëheqës i Sektorit për çështje juridike dhe të përgjithshme;

-Udhëheqës i seksionit për çështje ekonomike

-Këshilltari për punë me matrialet finansiare

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Inçizimi dhe shumëzim i mastere të përpunuara në përcjelljen digjitale në medium, me numër të nevojshëm të kopjeve të tyre dhe distribuimi i tyre deri te mërgimtarët inividual (invesitorët potencial) dhe organizatat e mërgimtarëve.

 

Bartës: Seksioni për informim

Përgjegjës: Këshilltari për informim (për incizim dhe shumëzim)

Referenti i ri, për  evidentim dhe rregullim të dokumentacionit

-Referent  i ri për komunikim me mërgimtarët me preardhje etnike shqiptare

-Referent më i ri bibliotekar dhe

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Inçizimi i adresarit për biznismenët me numër të nevojshëm të kopjeve në formën elektronike (përcjellje digjitale në medium dhe ditribuimi i tyre).

 

Bartës: Seksioni për informim

Përgjegjës: – Këshilltari për informim (për inçizim),

-Referenti  më i ri

Afati: në vazhdimësi.

 

 1. Nxitja dhe zhvillimi kulturor i mërgimtarëve

 

 1. Aktivitete për realizimin e projektit për mësimin e alfabetit të gjuhës maqedonase, dedikuar për gjeneratën më të re të mërgimtarëve, i cili projekt duhet të realizohet në vitin 2012.

 

Bartës: Agjencia e Migracionit dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Përgjegjës: -Udhëheqësi i Seksionit për zhvillim kulturor të mërgimtarëve, Komisioni për furnizime publike, në bashkëpunim me MASH-in

-Referent  i ri, bibliotekar

Afati: Në fund të vitit 2012

 

 1. Organizimi dhe mbajtja e festivalit tradicional folklorik i mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë, në të cilët do të marrin pjesë shoqëritë folklorike të mërgimtarëve.

 

Bartës: Agjencia e Migracionit dhe Ministria e Kulturës

Përgjegjës: – Udhëheqësi i Seksionit për kulturë

-Këshilltari për kulturë

Afati: kryerja e aktiviteteve për përgatitje deri më 15.06.2012.

 

 1. Aktivitet lidhur me mbledhjen e informatave për shkollat të cilët mbajnë mësim plotësues në gjuhën maqedonase, gjuhën shqipe në vendet e Evropës, ku jetojnë mërgimtarët, mbledhja e informatave për fondin e librave në bibliotekat e tyre, si dhe nevojat e tyre për librat dhe ndihmë të tjera, vërtetimin e numrit të arsimtarëve, nxënësve potencial, kontakt-adresa, mënyra e financimit, aktivitete për mbledhjen e informatave për arsimtarët në gjuhën shqip të mërgimtarëve shqiptar nga Maqedonia.

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Përgjegjës: Udhëheqësi i Sektorit, udhëheqës i seksionit për zhvillim kulturor, Bashkëpunëtori i ri, Referenti i ri-bibliotekar si dhe përfaqësues i MASH-it.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Përpunimi në formë elektronike, shumëzimi dhe distribuimin e serive të këngëve dhe valleve maqedonase për nevojë të mërgimtarëve dhe për ueb-faqen e internetit të Agjencisë dedikuar për kulturë.

 

Përgjegjës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën Seksioni për zhvillimin kulturor të mërgimtarëve

Përgjegjës: Këshilltari për kulturë

Referent i ri, distribuimi

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Zgjedhja dhe furnizimi me filma dokumentar me karakter arsimor në formë elektronike, shumëzimi dhe distribuimi.

 

Bartës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën (Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve)

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për zhvillim kulturor, zgjedhje në bashkëpunim me Këshillin për radiodifuzion.

Referenti i ri, për distribuim

Afati  në vazhdimësi

 

 1. Azhurnimi i vazhdueshëm i ueb- faqes së internet dedikuar për zhvillimin e kulturës dhe informimin e mërgimtarëve për mësimin kulturore në RM dhe për mësimin kulturore në mjediset ku jetojnë, vendosjen rubrikave për artistët e dalluar (fëmijët kulturore) nga mërgata, shpallje e informatave nga sfera kulturore, shpallja e temave dhe teksteve nga sfera e artit muzikor dhe figurativ si dhe tekste për lokacionet arkeologjike në RM, pasuritë natyrore dhe kulturore në RM, për arsimin, gjuhën, alfabetin, shpalljen e teksteve, librave të mërgimtarëve të cilët i jep pëlqim Agjencia dhe ngjashëm.

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve dhe Seksioni për informim

Përgjegjës: -Udhëheqësi i Seksionit për zhvillim kulturor, Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe për rubrikat e artisteve dalluar dhe atë për sfera siç janë të artit,  letërsisë dhe artit muzikor,

Këshilltari për informim, për arkeologji, si dhe pasuritë natyrore dhe kulturore në RM; Bashkëpunëtori, përkthyes, -përkthim në gjuhën shqipe

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Në vazhdimësi pasurimi i bibliotekave të organizatave të mërgimtarëve nëpërmjet evidentimit të nevojave të tyre me aktivitet të drejtuar në

ri-dhënien, botimin dhe distribuimin e librave  nga autorët maqedonas si dhe nga autorët nga Maqedonia si dhe autor të cilët paraqesin kulturën e bashkësisë etnike të Republikës së Maqedonisë

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve

Përgjegjës: Këshilltari për kulturë, Këshilltari për informim, Referenti i ri, bibliotekar-azhurnimi i bibliotekave të organizatave e mërgimtarëve dhe mbledhje e të dhënave për nevojat e tyre për pasurimin e fondit letrar;

Referenti i ri, aktivitet lidhur me distribuimin e tyre

Afati;: në vazhdimësi

 

 1. Botimi i librave të autoreve nga mërgata, vepra letrare dhe vepra me tema të përpunuara nga sfera e mërgatësi, kulturës dhe historisë së Maqedonisë (botimi, shumëzimi, eventual dhe distribuimi)

 

Bartës: Seksioni për çështje ekonomike dhe ri-integrimin e mërgimtarëve

Përgjegjës: -Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike;

-Udhëheqësi i Seksionit për zhvillim kulturor

Afati: në vazhdimësi, në varëshmëri nga nevojat

 

 1. Botimi i materialeve informative për prezantimin e pasurisë arkeologjike të RM, si dhe përpunimi i materialeve informative nga sfera e artit të muzikës bashkëkohor maqedonase.

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturorë të mërgimtarëve

Përgjegjës: Këshilltari për kulturë dhe Këshilltari për informim

Afati: Maj 2012.

 

 1. Prezantimi i kulturës maqedonase dhe i kulturës së bashkësisë etnike nga RM në mjediset ku jetojnë mërgimtarët (ekspozita, koncerte, pjesëmarrje letrare dhe ngjashëm) në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.

 

Bartës: Agjencia e Migracionit dhe Ministria e Kulturës

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit dhe Këshilltari për kulturë

Afati: 2012 (në varësi nga  interesi i paraqitur të mërgimtarëve dhe propozimet nga programi i Agjencisë)

 

 1. Aktivitet lidhur me organizimin e ngjarjeve kulturore dhe takimet në sferat e ndryshme në Republikën e Maqedonisë në të cilën do jenë prezentuar mërgimtarët nga Maqedonia.

 

Bartës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën.- Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve

Përgjegjës:- Udhëheqës i Seksionit, Këshilltari  për kulturë dhe Këshilltar për informim

Afati: 2012 (në varshmëri nga interesi i paraqitur të mërgimtarëve).

 

 1. Aktivitete lidhur me shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të dalluar me interes nacional, dërgimi i telegrameve dhe urimeve për shënimin e festave nacional, si dhe festave kishtare dhe festave e bashkësisë islame dhe festave dhe jubileve të organizatave të mërgimtarëve.

 

Bartës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën – Seksioni për kulturë- hulumtimi, zgjedhje, përpunimi dhe dërgimi i urimeve me rastet të festave dhe jubileve

-Bashkëpunëtori i ri për arsim, referenti i ri – (dërgimi i urimeve me rastin e festave dhe festat e bashkësive etnike, si dhe jubileve tjera të organizatave të mërgimtarëve).

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Përpunimi dhe distribuimi i afisheve, kalendarëve, flamujve, fotografive dhe materialeve tjera propaganduese të Agjencisë, për nevojat e mërgimtarëve.

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve dhe Seksioni për komunikim dhe bashkëpunim operativ me mërgatën.

Përgjegjës: Komisioni për furnizime publike

Referenti i ri, për distribuim

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Shumëzimi dhe distribuimi i emisioneve me karakter arsimor Maqedonia, vend i mrekullueshëm dhe marrëveshja për emetimin e tyre në programet televizive të mërgimtarëve nga Maqedonia

 

Bartës: Seksioni për zhvillim kulturor të mërgimtarëve

Përgjegjës: – Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe Udhëheqësi i Seksionit për zhvillim kulturor

-Referenti i ri, distribuimi

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Avancimi i pozitës dhe drejtat e mërgimtarëve nga Maqedonia

 

 1. Ndjekja, analiza dhe propozimi i akteve dhe masave për avancimin e pozitës dhe të drejtat e mërgimtarëve nga Maqedonia dhe aktivitete për propagandimin e mënyrave dhe mundësive për pajisje me shtetësinë e Maqedonisë

 

Bartës: Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe të përgjithshme në bashkëpunim me Seksionin për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: Udhëheqësi i Sektorit, Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike, Këshilltari për çështje ekonomike.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Shumëzimi i masterit të përpunuar Si deri te Shtetësia dhe dokumentet e udhëtimit me bartje digjitale në medium si dhe në formë të shkruar, distribuimi dhe promovimi i shtetësisë së RM në mjediset ku ato jetojnë mërgimtarët nëpërmjet mbajtjes së tribunave dhe seminareve të ndryshme.

 

Bartës: Sektori për çështje ekonomike, juridike dhe të përgjithshme

Përgjegjës: Referenti i pavarur për evidentimin e dokumentit, Referenti i ri, bibliotekar- distribuimi

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Njohja e mërgimtarëve nga Maqedonia me ndryshimet e Kodit zgjedhore, inkuadrimin në procesin zgjedhore dhe realizimin e të drejtës zgjedhore aktive dhe pasive

 

Bartës: Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe të përgjithshme

Përgjegjës: Drejtori, Udhëheqësi i Sektorit dhe Bashkëpunëtori i ri për çështje juridike.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Mësimi i dispozitave ligjore ekzistuese nga sfera e ekonomisë dhe dispozitat tjera dhe propozimi i masave dhe akteve dhe plotësimi i ligjeve dhe vendimeve në interes të mërgimtarëve (Ligji për shtetësi, Ligji për dispozitat, Kodi zgjedhor dhe të tjerë).

 

Bartës: Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe të përgjithshme

Përgjegjës: Udhëheqësi i Sektorit, Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike dhe Këshilltari për çështje ekonomike

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Dorëzimi i dispozitave deri te mërgimtarët nga Maqedonia në formë digjitale dhe me anë të postës elektronike

 

Bartës: Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme

Përgjegjës: Bashkëpunëtori i ri për çështje juridike dhe të përgjithshme

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Pasurimi i vazhdueshëm i ueb-faqes së Agjencisë së Migracionit me ligjet e reja integrale dhe dispozita tjera me interes për mërgimtarët.

 

Bartës: Sektori për çështje juridike, ekonomike dhe të përgjithshme

Përgjegjës: Bashkëpuntori i ri për çështje juridike dhe Këshilltari për çështje ekonomike (për ligjet ekonomike)

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Informimi i mërgimtarëve nga Maqedonia për ligjeslaturën ligjore në RM, si dhe me aktivitete e Agjencisë rreth ndryshimeve dhe plotësimeve të caktuara, nëpërmjet ueb-faqes së internetit të Agjencisë, si dhe nëpërmjet mbajtjes së tribunave në RM edhe në mjediset ku ato jetojnë.

 

Bartës: Sektori për çështje juridike dhe ekonomike

Përgjegjës: Udhëheqësi i Sektorit, Udhëheqësi i Seksionit për çështje ekonomike, Këshilltari për çështje ekonomike, Bashkëpunëtori i ri  për çështje juridike

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Aktivitete e Sektorit për çështje juridike dhe ekonomike, lidhur me kontestet që udhëhiqen në organet gjyqësore (punës, pronës etj) dhe përgjigjja e pyetjeve nga sfera juridike dhe ekonomike).

 

Bartës: Sektori për çështje juridike dhe ekonomike

Koordinator: Udhëheqësi i Sektorit dhe Bashkëpunëtori i ri për çështje juridike

Afati: në vazhdimësi, sipas nevojës

 

Ç. Informimi i mërgimtarëve me gjendjen në Republikën e Maqedonisë

 

 1. Informimi i shpejtë dhe cilësor i mërgimtarëve me gjendjenekonomike, politike dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë nëpërmjet ueb-faqes së internetit të Agjencisë së Migracionit

 

Bartës: Seksioni për informim në bashkëpunim me MIA dhe mediat e shkruara

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe Radica Dimitrova (për lajme nga MIA, shtypi i përditshëm dhe javor)

Sektori për çështje juridike dhe ekonomike (rubrika për ekonomi dhe të drejtës rregullative, Udhëheqësi i Sektorit të Seksionit për çështje ekonomike

Seksioni për zhvillim kulturor (bllok ngjarjesh kulturore) Këshilltari për kulturë.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Ndjekja e mediave të shkruara dhe dokumentimi i shkrimeve për AM dhe tema të cilët ka të bëje me problematiken e mërgatës, si ndjekjen dhe studimin e shkrimeve me tema nga mërgata, të publikuar në mediat në gjuhën shqipe

 

Bartës: Udhëheqësi për informim

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim, për mediat në gjuhën maqedonase, Bashkëpunëtor i ri për arsim dhe Bashkëpunëtori-përkthyes-për mediat në gjuhën shqipe

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Shpallja e përmbajtjeve në ueb-faqen e internetit në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze (tri gjuhësh)

 

Bartës: Udhëheqësi për informim në bashkëpunim me MIA dhe mediat e shkruara

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe Radica Dimitrova (maqedonisht dhe anglisht)

Bashkëpunëtori-përkthyes dhe Referenti i ri (shqip)

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Informim në ueb-faqen e internet për aktivitetet në Agjencinë, si dhe për aktivitete e mërgimtarëve, publikimin e letrave dhe shpalljeve

 

Bartës: Seksioni për informim në bashkëpunim me njësitë organizuese të Agjencisë

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim, Udhëheqësi i Seksionit për zhvillimin kulturor

-Udhëheqësi i Seksionit për komunikim dhe bashkëpunim me mërgatën (aktivitet e AM dhe aktivitet e mërgimtarëve)

-Afati: në vazhdimësi

 

 1. Përgjigjja e pyetjeve të parashtruara nga sfera të ndryshme në ueb-faqen e internetit të Agjencisë së Migracionit edhe pyetjet e parashtruara në www.uslugi.gov.mk.

 

Bartës: Seksioni për informim në bashkëpunim me nësitë organizuese të Agjencisë për pyetjet nga sfera e ekonomisë, Këshilltari për çështje ekonomike dhe Këshilltari për punën me matriale finasiare, ndërsa për çështje juridike Udhëheqsja e sektorit  për çështje juridike dhe ekonomike.

Këshilltari për informim (publikimi i letrës, shpalljes si dhe vendosja e tyre në ueb-faqen)

Afati: në vazhdimësi dhe dërgimi i përditshëm i pyetjeve me post elektornike  dhe përgjigjja e tyre në afat pre 3 ditësh (për pyetje më të ndërlikuara deri më 5 ditë)

 

 1. Mirëmbajtja e ueb-faqes së internetit Faqa e mërgimtarëve ku mërgimtarët mundet drejtpërdrejt të vëndojnë informata dhe fotografi për të gjitha aktivitetet e tyre

 

Bartës: Seksioni për informim

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim, Këshilltari për informim – për çështje teknike

 

 1. Aktivitetet lidhur me pasurimin e vazhdueshëm të faqes së internetit të Agjencisë me përmbajtje dhe rubrika te reja

 

Bartës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për informim, Këshilltari për informim

Afati: në vazhdimësi

 

 

 1. Aktivitetet të cilët ka të bëjë me përkthimet e materialeve nga maqedonishtja në gjuhën shqipe dhe anasjelltas për nevojat e Agjencisë së Migracionit

 

Bartës: Seksioni për informim

Përgjegjës: Bashkëpunëtori, përkthyesi

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Rregullimi i rubrikës për mërgimtarët e dalluar (biznesmenët, profesionistët, politikanët, artistët, sportistët)

 

Bartës: Seksioni për informim

Përgjegjës: -Udhëheqësi i Seksionit për informim dhe Udhëheqësi i Seksionit për komunikim me mërgatën,

-Bashkëpunëtori i ri për arsim dhe Këshilltari për kulturë (artistët mërgimtarë)

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Avancimi i lidhjeve me mërgimtarët nga Maqedonia

 

 1. Aktivitetet lidhur me organizimin e Konferencës vjetore me organizatat e mërgimtarëve

 

Bartës: Sektori për avancimin dhe mbajtjen e lidhjeve me mërgatën

(Seksioni për avancimin e lidhjeve me mërgatën)

Përgjejgës: Udhëheqës i seksioninit për komunikim me mërgimtarët, Këshilltari për komunikim, Këshilltari analist

Afati: mars-korrik 2012

 

 1. Sigurimi i informatave (regjistrimi nga vendet e huaja, të dhënat nga MPJ dhe MPB, nga ambasadat e RM-së që janë jashtë vendit, ambasadat e huaja) dhe evidentimi i të dhënave statistikore për mërgimtarët nga Maqedonia në faqen e internetit të AM.

 

Bartës: Sektori për ruajtjen dhe avancimin e lidhjeve me mërgatën

(Seksioni për avancimin e lidhjeve me mërgatën)

Përgjegjës: Udhëheqësi i Seksionit për komunikim dhe bashkëpunim, Këshilltari për komunikim, Këshilltari-analistë dhe Referenti i ri.

Bashkëpunëtori- përkthyes, Referent i ri, të dhënat për mërgimtarët me prejardhje etnike shqiptare

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Azhurnimi i adresarit të mërgimtarëve dhe organizata të mërgimtarëve, në veçanti edhe komunat kishtare.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës:

-Këshilltari për komunikim dhe bashkëpunim, Këshilltari-analist dhe referenti i pavarur-për azhurnimin e adresarit për Evropë,

-Udhëheqësi i Seksionit  për komunikim –azhurnimi i adresarit për Kanada, SHBA dhe Australi

-Referenti i pavarur, udhëheqje e dosjes.

-Referenti i ri për komunikim me mërgimtarët me prejardhje etnike shqiptare dhe bashkëpunëtori-përkthyes –krijimi i adresarit të organizatave të mërgimtarëve nga Republika e Maqedonisë me prejardhje etnike shqiptare.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Mapim dhe krijimi i bazës së të dhënave të mërgimtarëve nga Maqedonia, ku edhe mërgimtarët vullnetarisht do të regjistrohen në kategoritë e ndryshme, nëpërmjet paraqitjes së përditshme telefonike ose korespodon me e-mail të mërgimtarëve, me shfrytëzimin i telefonit për të biseduar

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët.

Përgjegjës: -Udhëheqësi i Seksionit për komunikim-komunikim me Kanada, SHBA dhe Australi.

-Këshilltari për komunikim dhe Këshilltari-analist dhe Referenti i pavarur- komunikim me Evropë dhe

-Referenti i ri për komunikim me mërgimtarët me prejardhje etnike shqiptare dhe Bashkëpunëtori-përkthyes-komunikim me organizatat e mërgimtarëve nga Maqedonia me prejardhje etnike shqiptare.

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Organizimi i forumeve të mërgimtarëve sipas profesioneve të caktuara edhe atë:

Forum i biznismenëve, informatikanëve, artistëve, mjekëve, sportistëv, shkenctarëve, juristëve etj.

Bartës: Sektori për avancimin dhe mbajtjen e lidhjeve me mërgimtarët dhe Sektori për çështje juridike dhe  ekonomike

Përgjegjës: Udhëheqësit e seksioneve ekzistuese në sektorët

Afati: në vazhdimësi.

 

 

 1. Mirëmbajtja e rrjetit interaktiv për shfrytëzuesit të internetit, në veçanti për mërgimtarët nga Maqedonia (mac.diaspora.book)

 

Bartës: -Seksioni për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: -Udhëheqës i Seksionit për komunikim me mërgimtarët

Këshilltari për komunikim dhe Këshilltari analist

Afati: 30.04.2014

 

 1. Sigurimi i postës elektronike për të gjithë organizatat e mërgimtarëve dhe asoacioneve.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët

Kordinator: Udhëheqësi i Seksionit për komunikim dhe Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia.

Afati: në Vazhdimësi

 

 1. Përpunimi i profilit në detaje për çdo organizat të mërgimtarëve (statusi, selia, kryesia, numri i anëtarëve dhe veprimtari themelore).

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: Këshilltar për komunikim dhe këshilltar-analist për organizatat në Evropë

-Udhëheqësi i Seksionit për komunikim dhe Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia- për organizatat në Kanada, SHBA dhe Australi

-Referent i ri për komunikim me mërgimtarët me preardhje etnike shqiptare për organizatat e mërgimtarëve nga Republika e Maqedonisë me preardhje etnike shqiptare.

-Referent i pavarur, udhëheqja e dosjes

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Aktitvitetet për realizimin e projektit, Njohe Maqedoninë (MACEDONIA HERITAGE VILLAGE) të propozuar nga zotriu Petar Dallas ndërsa në bashkëpunim me organizatat joqeveritare, instiucionet shtetrore, organizatat e mërgimtarëve nga Maqedonia dhe komunave kishtare.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: Udhëheqës për komunikim, Këshilltari për komunikim, Këshilltari analist

Afati: Dhjetor 2012

 

 1. Aktivitete që ka të bëjë me organizimin tradicionale të mërgimtarëve në Republikën e Maqedonisë në vitin 2012 në të cilin Agjencia e Migracionit i mbulon shpenzimet e të njejtëve edhe atë: takimi i mërgimtarëve të Pollogut , takimi i mërgimtarëve të Lubojnës, Festivali i mërgimtarëve Pirok-Mokrievë dhe takimi i mërgimtarëve të Grainçarit.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët.

Përgjegjës: Udhëheqës i Seksionit për komunikim

Afati: deri në fund të muajit maj të vitit 2012

 

 1. Marrja me aktivitete propaganduese që ka të bëjë me mbajtjen e manifestimeve historike dhe manifestimeve tjera. Informimi dhe animimi në kohë i mërgimtarëve për pjesëmarrje për të gjitha manifestimet tjera në RM, nëpërmjet komunikimit të përditshëm me ta, si dhe publikimi i të njëjtëve në ueb-faqen.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët.

-Këshilltari për komunikim dhe Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia-organizatat e mërgimtarëve në Evropë dhe Australi,

-Udhëheqës i Seksionit për komunikim- organizatat e mërgimtarëve në Kanada dhe SHBA,

-Referent i ri për komunikim me mërgimtarët me  prejardhje etnike shqiptare-organizatat e mërgimtarëve nga Republika e Maqedonisë

Afati: në vazhdimësi

 

 1. Komunikimi me njësitë e vetqevrisjes lokale në RM, sipas Vendimit të Qeverisë së RM, me telefon, postë dhe me vizitat të drejtpërdrejta të njësive të vetëqeverisjes lokale.

 

Bartës: Seksioni për komunikim me mërgimtarët, në bashkëpunim me Seksionin për çështje ekonomike

Përgjegjës: Udhëheqës i Seksionit për komunikim, udhëheqës i seksionit për çështje ekonomike dhe Referent i pavarur për ri-integrim të mërgimtarëve nga Maqedonia.

Afati: në vazhdimësi

 

56.Përgjigjja e ftesave, dërgimi i uratave me rastet jubilare, festave, ngjarjeve etj.

 

Bartës: -Udhëheqës për komunikim me mërgimtarët

Përgjegjës: Udhëheqës i Seksionit për komunikim

-Këshilltar për komunikim, Këshilltar analist

-Referent i pavarur

Afati: në vazhdimësi

 

Drejtor,

Vasil Naumov