Lidhje

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.vlada.mk
INVESTONI NË MAQEDONI www.investinmacedonia.com
SHËRBIME QEVERITARE www.uslugi.gov.mk
EDHE DIELLI ËSHTË YLL www.sei.gov.mk
SEKRETARIATI PËR ZBATIMIN E MARRVESHJES KORNIZË TË OHËRIT www.siofa.gov.mk
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.sobranie.mk
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME www.mvr.gov.mk 
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME www.mfa.gov.mk
MINISTRIA E FINANSAVE www.finance.gov.mk
MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE www.mtc.gov.mk
MINISTRIA E MBROJTJES www.morm.gov.mk
MINISTRIA E DREJTËSISË www.pravda.gov.mk
MINISTRIA E SHËNDETËSISË www.moh.gov.mk
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS www.mon.gov.mk
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMISËS SË UJËRAVE www.mzsv.gov.mk
MINISTRIA PËR AMBIENT JETËSOR DHE PLANIFIKIM HAPSINOR www.moe.gov.mk
MINISTRIA E KULTURËS www.kultura.gov.mk
MINISTRIA E EKONOMISË www.economy.gov.mk
MINISTRIA E VETQEVERISJES LOKALE www.mls.gov.mk
MINISTRIA PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE www.mtsp.gov.mk
AGJENCIA E MIGRACIONIT www.emigration.gov.mk
AGJENCIA PËR INFORMACIONE www.sinf.gov.mk
AGJENCIA PËR RINI DHE SPORT www.ams.gov.mk
AGJENSIONI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME www.adi.gov.mk
AGJENCIA PËR PRIVATIZIM
ENTI SHTETËROR STATISTIKOR www.stat.gov.mk
 ENTI PËR MBROJTJEN E PRONËS INDUSTRIALE www.ippo.gov.mk
DOGANA www.customs.gov.mk
DREJTORIA E TË HYRAVE PUBLIKE www.ujp.gov.mk
ENTI PËR PUNËSIM www.zvrm.gov.mk
NDËRMARJA PUBLIKE RADIODIFUZIONI I MAQEDONISË www.jpmrd.gov.mk
KËSHILLI I RADIODIFUZIONIT www.srd.org.mk
BASHKËSIA E NJËSIVE TË VETADMINISTRIMIT LOKAL www.zels.org.mk
AGJENCIA INFORMATIVE E MAQEDONISE www.mia.com.mk
BANKA
BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.nbrm.gov.mk
BANKA E MAQEDONISË PËR ZHVILLIM DHE PËRKRAHJE www.mbdp.com.mk
PRO KREDIT BANKA www.pbb.com.mk
BANKA EKONOMIKE www.stb.com.mk
BANKA KOMEMRCIALE www.kb.com.mk
TUTUNSKA BANKA www.tb.com.mk
BANKA MAQEDONASE www.makbanka.com.mk
BANKA POSTALE www.postbank.com.mk
UNIBANKA www.unibank.com.mk
SILEKS BANKA www.sileksbanka.com.mk
ORGANIZATA
REGJISTRI QENDROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.crm.org.mk
KOMISIONI PËR LETRAT ME VLERË www.sec.gov.mk
BURSA E MAQEDONISË www.mse.org.mk
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.slvesnik.com.mk
ODA EKONOMIKE www.mchamber.org.mk
REFORMA PENSIONALE www.mapas.gov.mk
WESTERN UNION www.westernunion.com