Fletëparaqitje për organizatat

Formularë për paraqitjen e organizatave të mërgimtarëve nga Maqedonia

Plotësoni fushat të shkruara më poshtë

Emri i plotë i organizatës*

Adresa*

Shteti *

Email *

Web

Tel i organizatës

Fax i organizatës

Personi për kontakt

Tel i personit për kontakt